Điều Còn Mãi 2015 - Bài ca chung thủy - Solo violin Xuân Huy

Hòa nhạc Điều Còn Mãi 2015
Bài ca chung thủy (Hoàng Dương)
Biểu diễn: Solo violin Xuân Huy và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam
Chỉ huy: Lê Phi Phi

VietNamNet