Điều Còn Mãi 2015 - Bám biển quê hương - Trọng Tấn

Hòa nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi 2015
Bám Biển quê hương (Phạm Tuyên)
Biểu diễn: Trọng Tấn & Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
Chỉ huy: Lê Phi Phi

VietNamNet