Điều Còn Mãi 2015 - Người về đem tới ngày vui - Dàn nhạc

Hòa nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi 2015
Người về đem tới ngày vui (Trọng Bẳng)
Biểu diễn: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
Chỉ huy: Lê Phi Phi


VietNamNet