Điều Còn Mãi 2015 - Tổ Quốc gọi tên mình - Đăng Dương

Hòa nhạc Quốc gia Điều Còn Mãi 2015
Tổ Quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn)
Dàn hợp xướng ĐHSPNT TW
Lĩnh xướng: Đăng Dương & Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
Chỉ huy: Lê Phi Phi


VietNamNet