Đội nữ cảnh sát dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII

20 nữ cảnh sát giao thông được huy động cùng nam đồng nghiệp dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII.

Đình Hiếu