F0 khỏi bệnh kể chuyện ướt sũng trong mưa ôm bình oxy cứu F0 khác

Sự kiện: Dịch COVID-19
Hoàng Kha và 2 bạn trẻ cũng từng là F0 khác nhanh chóng đăng ký tham gia đội tình nguyện đưa bình oxy đến các gia đình có F0 do quận đoàn quận 4 tổ chức.
Đình Tuyến