Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 vừa gửi Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả bước đầu, phục vụ phiên họp thứ 9 (diễn ra trong tháng 3).

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định-1

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định-2

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định-3

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định-4

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định-5

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định-6

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định-7

Gần 148.000 m2 nhà công vụ sử dụng sai quy định-8