Lần đầu tiên “chỉ số hạnh phúc” được đưa vào chương trình nghị sự Đại hội Đảng bộ của một số tỉnh như Yên Bái, Bắc Ninh. Đây là tiền đề để hiện thực hóa thành hành động, lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm, là hiệu quả của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Mỗi một người dân hạnh phúc sẽ làm nên quốc gia hạnh phúc.

Lần đầu tiên “chỉ số hạnh phúc” được đưa vào chương trình nghị sự Đại hội Đảng bộ của một số tỉnh như Yên Bái, Bắc Ninh. Đây là tiền đề để hiện thực hóa thành hành động, lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm, là hiệu quả của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Mỗi một người dân hạnh phúc sẽ làm nên quốc gia hạnh phúc.