Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, năm 2022, dự kiến lượng kiều hối thành phố nhận được khoảng 6,8 tỷ USD.