Biên tập + dựng phim: Châm Phạm

Quay phim: Hòa Phạm