Ném ớt bột vào chủ tiệm rồi cướp vàng bỏ chạy

Giả vờ là thợ kim hoàn từ thành phố khác tới học hỏi kinh nghiệm, tên trộm bất ngờ ném ớt bột vào mặt rồi cướp số nữ trang sức trên tay chủ tiệm vàng.

Nguồn: Newsflare