Ninh Dương Lan Ngọc - ST 'ấp úng' giải thích mối quan hệ

ST 365 là người rất quan trọng đối với Ninh Dương Lan Ngọc nhưng đó không phải là yêu

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: HTV2 Channel