Việc cắt giảm chứng chỉ bồi dưỡng như gỡ đi gánh nặng với công chức, viên chức, nay bớt lo, bớt chi để có đủ những chứng chỉ ‘làm đẹp hồ sơ’.

Thông thư 02 của Bộ Nội vụ vừa ban hành chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng và thi nâng ngạch đối với công chức hành chính, văn thư như cởi bỏ gánh nặng "ngàn cân" với hàng trăm ngàn công chức trong suốt mấy năm qua.

Gánh nặng chứng chỉ đã từng được nhiều ĐBQH ví như “giấy phép con”, “hành trình khốn khổ, tốn kém”, “chạy” chứng chỉ để qua các cửa ải.