Nuốt phải con mồi quá lớn, trăn khủng không thể di chuyển

Do tham nuốt con mồi lớn, con trăn không thể di chuyển và phải cần đến sự giúp đỡ của kiểm lâm viên mới có thể trở về rừng
Nguồn Newsflare