Biên dựng: Châm Phạm

Dịch: Như Quỳnh, Khánh Hoàng

Nguồn: Facebook @Ramona G.Almirez, Storyful