Quốc hội khóa mới sẽ bầu lại Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng…

Trong ngày họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, ngày 12-4, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết do nhu cầu công việc, sắp xếp bộ máy của Đảng theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Quốc hội khoá 13 vừa kiện toàn 37 chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để đảm bảo sự đồng bộ giữa vai trò lãnh đạo của Đảng với hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước
Theo NLĐ