Rắn độc háu ăn ngoạm đầu nuốt chửng ốc sên và cái kết 'vật vã'

Một con rắn độc đã không sáng suốt cho lắm sau khi quyết định ngoạm đầu con ốc sên dù đã phân vân hồi lâu.
Theo Youtube@ VN CASTLE CLASH