Thiết bị xếp dỡ hàng trong cảng nhấc bổng cả xe container lên cao

Do bất cẩn chưa tháo chốt an toàn nên thiết bị xếp dỡ thùng container vào bãi đã nhấc bổng cả phần rơ mooc lên cao...

 

Nguồn: MXHGT