Thời gian và cơ hội có dành cho người luôn chờ đợi?

Thành công chỉ đến với những người linh hoạt, biết tự tạo cơ hội, nắm bắt cơ hội, hành động ngay lập tức hay chỉ dành cho những người đứng lại chờ thời cơ...

2T