Tìm chỗ đẻ trứng, rắn hổ mang quyết chiến với chim ưng

Cuộc chiến giữa rắn hổ mang và chim ưng sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về loài ăn thịt nào?
Nguồn Documentaire Animalier