Mức thu nhập của người dân nhiều địa phương cao hơn hẳn so với các địa phương khác. Khoảng cách giàu nghèo giữa các tỉnh thành cũng rất lớn.

Kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/6 cho thấy thu nhập bình quân 1 người  1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4,2 triệu đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5,38 triệu đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3,48 triệu đồng).