Quay phim: Xuân Quý

Biên tập, dựng phim: Châm Phạm