5G biến Olympic 2018 thành thế vận hội công nghệ cao

Sự kiện: Zone 4.0
Với sự tham gia của các công ty công nghệ lớn , Olympic Pyeongchang 2018 đã trở thành Thế vận hội công nghệ cao nhất trong lịch sử.

Theo CNBC International