Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022, chủ đề FDI với tăng trưởng xanh và kinh tế số.