Số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/10 cho thấy tháng 10/2022, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, 2 nhóm hàng giảm giá.