Đề nghị sớm xây dựng Luật đạo đức công vụ; Trường tổ chức thi nhầm ngày khiến cả tỉnh phải thi lại bị phạt 8,5 triệu đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề nghị sớm xây dựng Luật đạo đức công vụ

Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị sớm xây dựng Luật đạo đức công vụ, quy định các vấn đề về giá trị cốt lõi của nền công vụ, chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trên mọi phương diện. Đặc biệt là phải quy định chế tài cụ thể và nghiêm khắc... đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức công vụ. Trên cơ sở Luật về đạo đức công vụ, từng đơn vị sẽ cụ thể hoá thành các quy định, quy tắc về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên.