Cả nước hiện có khoảng 40.000 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phân bố trên khắp các vùng miền, đã kiểm kê, lập danh mục theo quy định của Luật Di sản văn hóa.