Theo Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024-2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa là 676.057 tỷ đồng.