Dè dặt đến nhà bạn thân để đòi tiền và cái kết bất ngờ

Cho bạn thân vay tiền, anh chàng dè dặt đến nhà để đòi và nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác....

Video: Youku