Đô vật Mỹ lập kỷ lục Guinness khi dùng đầu đóng 38 cây đinh

Một đô vật Mỹ, đã ghi tên mình vào kỷ lục Guinness với thành tích 38 cây đinh được đóng vào gỗ trong vòng 2 phút


Theo NLĐ