NFT đang giúp cho một số nhà sưu tập và nghệ sĩ trở nên giàu có, nhưng sự thành công này đôi khi còn mang tính may rủi.

NFT đang giúp cho một số nhà sưu tập và nghệ sĩ trở nên giàu có, nhưng sự thành công này đôi khi còn mang tính may rủi.

NFT (tạm dịch là token không thể thay thế) là một loại tài sản số hiện diện trên một chuỗi số (blockchain), tức là bản ghi nhận các giao dịch trên máy tính kết nối mạng. Chuỗi số đóng vai trò như một sổ cái chung, cho phép mọi người xác minh tính xác thực của NFT lẫn chủ sở hữu.