Tính từ đầu năm đến ngày 31/10/2023, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ huy động thành công qua đấu thầu tại HNX đạt 273.306 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ 10 tháng đầu năm 2022.