Gió thổi bay cả xe container đang chạy trên đường

Một xe container đang chạy thì bị gió thổi làm lật ngang, trượt một đoạn dài trên đường
Nguồn ViralHog