Khỉ kêu gào thảm thiết vì bị rồng Komodo tấn công

Con khỉ dường như do sự bất cẩn nào đó mà nó bị rồng Komodo ngoạm chặt dưới nền đất.

Theo Youtube@ViralHog