Trong quý I năm nay, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng 6,6% so với cùng kỳ và tăng 3,4% so với quý IV năm 2023.