Tại buổi ra mắt album Thắng hát Lê Uyên Phương, MC Chiến Thắng thong rong hát bên cạnh ca sĩ Minh Thu và con trai nuôi. 

Ngân An