Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho thấy những con số về nợ công năm 2022 đều thấp hơn trần quy định của Quốc hội.