Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII) có điểm mới là ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, chiếm khoảng 31-39% vào năm 2030 và dự kiến tăng lên 67,5-71,5% vào năm 2050.