Thiết bị kỳ diệu giúp người khiếm thính nghe được từ... da

Những thiết bị đặc biệt giúp cho những người khiếm thính có thể nghe thấy những âm thanh bằng... da trên cơ thể của chúng họ.

A.B (Theo Bloomberg)