Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thời điểm đó ông, Mai Tiến Dũng đã lưu ý hạn chế ban hành thông tư, nhất là để các cục, vụ ban hành rồi bắt cả nước thực hiện thì cũng không khác gì “rế cao hơn nồi”.

Đầu tháng 10/2020, Tổ công tác thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh họp bàn xây dựng công cụ và kế hoạch cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2020-2025. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thời điểm đó, ông Mai Tiến Dũng, đã lưu ý hạn chế ban hành thông tư, nhất là để các cục, vụ ban hành rồi bắt cả nước thực hiện thì cũng không khác gì “rế cao hơn nồi”.