Tìm hiểu về nhiên liệu máy bay quân sự

Ngoài yếu tố trang bị khí tài, kỹ thuật, con người thì nhiên liệu bay là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn bay.


Nguồn QPVN