Quy hoạch điện VIII đã công bố danh mục 27 dự án điện mặt trời xem xét sau năm 2030, được triển khai trong thời kỳ quy hoạch, nếu thực hiện theo hình thức tự sản, tự tiêu.