Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Thống kê dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê cho biết trong quý II, cả nước vẫn còn hơn 8 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của dịch (giảm 8,9 triệu người so với quý trước).