Số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành đạt trên 811.400 thẻ, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái.