Cầy Mangut và rắn hổ mang đều bỏ mạng sau trận tử chiến trên hoang mạc

Một trận chiến quyết liệt giữa rắn hổ mang và kẻ thù truyền kiếp cầy Mangut. Tuy nhiên trận chiến dưới đây lại có kết thúc bất ngờ!

Nguồn Youtube