Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Chính phủ xác định có 15 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó, tăng trưởng GDP khoảng 6,5%.