Đang rà soát, xử lý lợi ích nhóm trong lĩnh vực BOT

Nhiều vấn đề nóng nhất về BOT đã được đặt ra với đại diện Bộ Giao thông Vận tải, kể cả chuyện lợi ích nhóm trong cuộc trao đổi trên đây.
Góc Nhìn Thẳng