Đi lạc vào lãnh địa cấm, hung thần Amazon chết thảm bởi gia đình rái cá

Gia đình rái cá đã cùng nhau tấn công và giết chết cá sấu caiman, con vật được xem là hung thần Amazon.
Theo Nat Geo Wild