Điều gì sẽ xảy ra nếu hai thiên tai nguy hiểm bão và lốc xoáy va chạm với nhau?

Bão và lốc xoáy đều là những thiên tai nguy hiểm, có thể gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cả về người và vật chất. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bão và lốc xoáy va chạm với nhau?

 Theo What IF