Với đa số đại biểu tán thành, sáng ngày 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, số thu ngân sách nhà nước là 1.700.988 tỷ đồng.